ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

 

z dnia 16 września 2010 r.

 

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 

(Dz. U. z dnia 23 września 2010 r.)
Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego zakładom wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

§ 2. 1. Weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 1, składa się z cyfr, z których:
  1)   pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3));
  2)   trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1;
  3)   piąta i szósta oznaczają symbol określający zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego;
  4)   siódma i następne informują o kolejności podejmowania w danym powiecie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.
2. Po upływie 5 lat od dnia wykreślenia zakładu z rejestru zakładów, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), w tym zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 tego rozporządzenia, przy ustalaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego cyfry, o których mowa w ust. 1 pkt 4, można wykorzystać ponownie.

 

§ 3. Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4. Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż jeden z rodzajów działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy lekarz weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym nadawanym takiemu zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj działalności podstawowej prowadzonej przez ten zakład.

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

 

______
1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.
3)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1559.
4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 19), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 81, poz. 528).

 

ZAŁĄCZNIK  

 

WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE PRODUKUJĄCYM LUB WPROWADZAJĄCYM NA RYNEK PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

01 –  ubój (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);
02 –  ubój, rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);
03 –  rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);
04 –  ubój (drób);
05 –  ubój, rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);
06 –  rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);
07 –  przetwórstwo (zwierzęta łowne);
08 –  ubój (zajęczaki);
09 –  przetwórstwo (skorupiaki, mięczaki);
10 –  prowadzenie punktu skupu (zwierzęta łowne);
11 –  prowadzenie chłodni składowej;
12 –  obróbka jelit, pęcherzy i żołądków;
13 –  prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsumpcyjne;
15 –  przetwórstwo jaj lub produkcja płynnej masy jajecznej;
16 –  przetwórstwo mleka;
17 –  statek rybacki, statek zamrażalnia, statek przetwórnia, prowadzenie działalności w zakresie produkcji ryb, skorupiaków lub mięczaków;
18 –  przetwórstwo (ryby);
36 –  prowadzenie działalności w zakładzie zatwierdzonym korzystającym z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu;
37 –  prowadzenie gospodarstwa, na terenie którego dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny;
38 –  ubój i rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);
39 –  ubój i rozbiór (drób, zajęczaki);
40 –  przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków, zwierzęta łowne, drób);
41 –  przetwórstwo (drób, zajęczaki);
42 –  rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);
43 –  rozbiór (drób, zajęczaki);
53 –  transport produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem mleka;
54 –  przechowywanie lub transport mleka;
55 –  przetwórstwo innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
56 –  sprzedaż bezpośrednia;
57 –  hurtowy lub detaliczny skup lub sprzedaż produktów rybołówstwa w bazach rybackich na lądzie, rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa;
58 –  prowadzenie punktu odbioru jaj;
59 –  pakowanie jaj;
60 –  inne;
72 –  prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
73 –  sprzedaż bezpośrednia i prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
94 –  obrót lub pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach produkcji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s