Wspieranie grup producentów ma na celu podniesienie dochodów rolników, poprawę jakości produkcji, a także zmniejszenie kosztów produkcji i wspólny zbyt.

Grupy producentów rolnych mogą uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa ma ułatwić powstawanie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu dostosowania produkcji do wymogów rynkowych i wspólnego wprowadzania przez członków grupy towarów do obrotu. O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88,poz.983, z późniejszymi zmianami), utworzone ze względu na produkt lub grupy produktów określone w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 9 kwietnia 2008r.

Warunki pomocy

Pomoc finansowa w ramach tego programu udzielana jest w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez pierwsze 5 lat działalności grupy. Pomoc naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi:

5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo

2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w  złotych powyżej sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć:

– w pierwszym i drugim roku – 100 000 EUR;

– w trzecim roku – 80 000 EUR;

– w czwartym roku – 60 000 EUR;

– w piątym roku – 50 000 EUR.

Wsparcie takie Grupa producentów może otrzymać tylko raz w okresie swojej działalności, niezależnie czy źródłem pomocy jest budżet krajowy czy UE.

Kredyty na inwestycje

Grupy producentów mogą również ubiegać się o kredyt na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i na usługi dla rolnictwa – służy temu linia kredytowa oznaczona symbolem nGP. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych, w zakresie produktu na jaki została utworzona grupa oraz pod warunkiem, że inwestycje te będą służyć członkom grupy.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1/.  80% wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez grupy producentów rolnych utworzone przez członków prowadzących gospodarstwa rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,

2/. 70% wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez grupy producentów rolnych

utworzone przez członków prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł,

3/. 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł,

Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, wartość podatku należy wyłączyć z wartości inwestycji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

1/. kredytobiorcę – w wysokości 0,25 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak niż 2%,

2/. Agencję – w pozostałej części.

Okres na jaki może zostać udzielony kredyt maksymalnie może wynosić 15 lat z karencją w spłacie kapitału nie dłuższą niż 3 lata.

Zwolnienia z podatku

Ponadto grupy mają także prawo ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez GPR wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy zgodnie z jej aktem założycielskim.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy natomiast dochodów grupy, pochodzących ze sprzedaży produktów, lub grup produktów, które zostały wytworzone w gospodarstwach członków grupy, w części wydatkowanej na rzecz członków w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Do wydatków takich zalicza się: zakup środków do produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenie członków grupy.

Należy podkreślić fakt, że grupa producentów rolnych posiada równocześnie formę prawną. Stwarza to dodatkowe możliwości skorzystania z krajowego i unijnego wsparcia. Tym bardziej, że członkowie grup nie tracą swoich uprawnień jako producenci rolni. Dzięki temu GPR mogą skorzystać z wielu innych działań przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należą do nich: szkolenia zawodowe, modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększenie wartości dodanej produkcji podstawowej, uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, działania informacyjne i promocyjne, usługi doradcze dla rolników i posiadaczy lasów, różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej i mikroprzedsiębiorstwa.

Pomoc na wsparcie działalności administracyjnej

W ramach grup producenckich działają też tzw. Wstępnie Uznane Grupy Producentów Owoców i Warzyw. Pomoc finansowa jaką mogą uzyskać na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grupy w pierwszych pięciu latach funkcjonowania wypłacana jest w formie ryczałtu. Podstawą wyliczenia wysokości pomocy w kolejnych pięciu latach jest wartość netto sprzedanej produkcji i wynosi odpowiednio:

– 10%, 10%,8 %, 6% i 4% wartości produkcji sprzedanej netto do kwoty równowartości 1mln euro, oraz

– 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej netto powyżej równowartości 1mln euro. Maksymalna wysokość pomocy nie może jednak przekroczyć równowartości:

– w pierwszym i drugim roku 100 000euro

– w trzecim roku – 100 000 euro

– w czwartym roku – 100 000 euro

– w piątym roku – 100 000 euro

Łączna wysokość pomocy za 5 lat nie może przekroczyć 500 000 euro.

Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw mogą tez uzyskać pomoc na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Wysokość pomocy określono na 75% kosztów kwalifikowanych w tym 50% pokrywa UE a 25% to pomoc krajowa. W przypadku, gdy poniesione koszty są wyższe od wartości rynkowej, pomoc wypłacana jest tylko do wysokości wartości rynkowej inwestycji.

Szeroki wachlarz możliwości uzyskania pomocy finansowej przedstawiony powyżej powinien dodatkowo zachęcać rolników do organizowania się w grupy.

Iwona Białobrzeska

MODR w Warszawie

Oddział Ostrołęka

Źródła:

– Poradnik dla Rolników: Rolnicze Grupy Producenckie Szansą Rozwoju Mazowieckiego Rolnictwa – 2009 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s