Programy wsparcia

Tekst zaczerpnięty z Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13

Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich Wspólnoty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2010/11 – 2012/13 został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2010 r. Komisja Europejska, w drodze decyzji z dnia 14 września 2010 roku, zaakceptowała kierunki i środki finansowe proponowanych działań.

Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem

Zgodnie z KPW, mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków (środków) wsparcia:
I. Pomoc techniczna dla pszczelarzy i grup pszczelarzy,
II. Zwalczanie warrozy,
III. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,
IV. Środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące właściwości fizyko-chemicznych miodu.

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w latach 2010/11 – 2012/13 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe ( w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację następujących działań:
− przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji (I środek wsparcia),
− zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia),
− zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia),
− zakup przyczep (lawet) do przewozu uli (III środek wsparcia),
− zakup urządzeń laboratoryjnych (IV środek wsparcia),
− wykonanie analiz jakości miodu (IV środek wsparcia),
− zakup pszczół (V środek wsparcia).

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana będzie do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia będą gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii .

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są:
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej,
– instytuty badawcze zajmujące się problematyką pszczelarską.

Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu.

Programu projekty należy składać w terminie do: 19 listopada 2010 oraz do 20 października 2011 i 20 października 2012.

W ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów (tj. zaakceptowania przez Prezesa ARR protokołu z posiedzenia Komisji) zostaną zawarte z podmiotami uprawnionymi umowy na ich realizację.

Kontrole realizacji projektu

Agencja uprawniona jest do przeprowadzania kontroli wywiązania się przez podmiot uprawniony z zobowiązań wynikających z umowy na realizację projektu:
− w siedzibie podmiotu uprawnionego,
− u podwykonawcy, w przypadku zlecenia realizacji projektu przez podmiot uprawniony,
− w gospodarstwach pasiecznych (końcowych odbiorców wsparcia),
− u producentów odkładów i pakietów pszczelich będących sprzedawcami w ramach mechanizmu.
Kontrola może również dotyczyć realizacji zapisów umownych, umów zawartych w latach poprzednich.

Kontrole odbywać się będą:
− w trakcie realizacji projektu – wyrywkowo,
− po zakończeniu realizacji projektu, przed wypłatą refundacji.

Rozliczenie umowy, wyliczenie i wypłata należnej kwoty refundacji.

Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:
− koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
− koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
– koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
− koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie
− koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
− koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

Refundacji podlegać będą koszty:
− wynikające z faktur/rachunków, o których mowa w pkt. 6.6.1, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony lub w przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i przyczep do przewozu uli przez końcowych odbiorców pomocy,
− poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.

ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, o których mowa w pkt. 6.7.6 , jednak nie później niż do 15 października roku, w którym zakończono realizację projektu.

Podsumowanie

Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy z ARR przez okres 5 lat licząc od roku, w którym została zakończona realizacja projektu.

W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została nienależnie wypłacona, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty refundacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Podmiot uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ARR za realizację projektu i jest wyłącznym podmiotem, z którym ARR będzie rozliczać wykonanie umowy na jego realizację.

Podmiot uprawniony zobowiązany jest do nieubiegania się o dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu z innych środków publicznych.

W przypadku wykrycia, że podmiot uprawniony lub końcowi odbiorcy pomocy nie realizują zapisów umownych odnośnie utrzymania zakupionego sprzętu laboratoryjnego, pszczelarskiego, przyczep (lawet) we właściwym stanie technicznym przez okres określony w umowie, podmiot uprawniony zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconej kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty refundacji.

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

Cel podejmowanego działania
Celem działania „Wspieranie zakupu sprzętu pszczelarskiego”” jest:
– poprawa produkcji pasiecznej,
– poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich,
– wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych.

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 20 rodzin pszczelich.

Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN wynosi 20 724,96 zł.

Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego tj.:
– miodarek ;
– odstojników;
– pras do wyrobu węzy na własne potrzeby;
– stołów do odsklepiania plastrów;
– suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
– topiarek do wosku;
– urządzeń do kremowania miodu.

Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt i składa go w imieniu swoich Członków.
Do projektu należy dołączyć:
− ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną.

Realizacja projektu

a) Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z ARR wskaże poszczególne gospodarstwa pasieczne tzw. odbiorców końcowych pomocy oraz określi dla nich maksymalna kwotę refundacji, która nie przekroczy iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie może być wyższa niż 8 000 zł.
b) Odbiorcy końcowi pomocy dokonają zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego w pkt. 7.2.3 za własne środki.
c) Faktury za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być wystawione na poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu.
d) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do podpisania umowy z końcowym odbiorcą sprzętu zakupionego w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich”, w której zobowiąże go m.in. do:
– utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakupił sprzęt,
– posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, a w szczególność faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
– ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych ,,Warunków (…)”,
– poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej,
– oświadczenia iż odbiorca końcowy spełnia wymogi przyznania pomocy określone w pkt. 7.2.2. niniejszych ,,Warunków (…)”.
f) Podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania refundacji wypłacić poszczególnym odbiorcom końcowym należną im kwotę refundacji wg listy przesłanej przez ARR.

Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy ( pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 8 000 zł.

ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY

Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Refundowane są koszty poniesione na zakup leków dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy.

Realizacja projektu

Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności:
− listy odbiorców leków zakupionych w ramach realizacji projektu, sporządzonej wg określonego wzoru,
− kserokopii zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia warrozy, złożonych do powiatowych lekarzy weterynarii.

ZAKUP PRZYCZEP (LAWET) DO PRZEWOZU ULI.

Celem działania „Refundacja kosztów zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli” jest racjonalizacja prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej poprzez zapewnienie pszczelarzom dostępności do przyczep (lawet) oraz zachęcenie grup drobnych pszczelarzy do wspólnego przewożenia uli na pożytki, co powinno spowodować zwiększenie produkcji miodu i innych produktów pszczelich oraz zapylanie roślin na jak największym obszarze kraju.

Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 50 rodzin pszczelich.

Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup przyczep (lawet).
Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN wynosi 20 724,96 zł.

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli. Refundacją nie są objęte koszty poniesione na tworzenie prototypów przyczep (lawet), zakup przyczep rolniczych, samochodów z nadbudowaną przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu.

Podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania refundacji wypłacić poszczególnym odbiorcom końcowym należną im kwotę refundacji wg listy przesłanej przez ARR.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy ( pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie będzie wyższa niż 8 000 zł.

ZAKUP PSZCZÓŁ

Cel podejmowanego działania

Celem działania „Zakup pszczół” jest:
– podniesienie jakości pogłowia pszczół,
– rozbudowa istniejących pasiek,
– zwiększenie wydajności rodzin pszczelich,
– poprawa zdrowotności pasiek,
– poprawa jakości produktów pszczelich.

Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie i unasiennionych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.
Odbiorcami matek, pakietów i odkładów pszczelich zakupionych w ramach projektu nie mogą być pasieki:
− realizujące programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry,
− rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonują sprzedaży.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s