Pszczoły, jak wszystkie organizmy żywe sš atakowane przez pasożyty pochodzšce z różnych grup systematycznych – od wirusów, poprzez bakterie, pierwotniaki do roztoczy. Produkty pszczele zaœ mogš również stanowić pokarm dla wielu szkodników. W chwili obecnej trudno jest sobie wyobrazić prowadzenie pasieki bez znajomoœci przynajmniej podstawowych chorób i szkodników oraz przede wszystkim sposobów ich zwalczania. Zmiany w œrodowisku przyrodniczym sprawiajš, że również zmianom podlega nasilenie występowania wielu chorób. Co więcej, pojawiajš się nowe jednostki chorobowe lub te, które dotychczas uchodziły za mało szkodliwe, stajš się groŸne dla bytu pszczół. Przyroda ożywiona stanowi bowiem œwiat ulegajšcy dynamicznym przemianom, a działalnoœć człowieka bardzo przyspiesza te przemiany. Na przykład choroba powodowana przez roztocza Varroa jacobsoni jeszcze kilkadziesišt lat temu stanowiła lokalny problem w Azji. Teraz na skutek działalnoœci człowieka jest problemem dla pszczelarzy niemal całego œwiata. Za tš chorobš pojawiajš się nowe, wywoływane przez wirusy. Coraz większš rolę odgrywajš też choroby wywoływane przez grzyby. Jest nawet teoria, która uzasadnia to wprowadzeniem do powszechnego użytku antybiotyków. Oczywiœcie rodzi to działanie ludzkie zmierzajšce do eliminacji bšdŸ przynajmniej ograniczenia negatywnych skutków chorób. Polega to przede wszystkim na wprowadzaniu nowych leków, które z kolei rodzš nowe problemy – na przykład ryzyko skażenia produktów pszczelich. Sš też jednak inne sposoby walki z chorobami – na przykład hodowla pszczół odpornych na nie. Wielkš rolę odgrywa też odpowiednia higiena w prowadzeniu pasieki. Główne choroby występujšce w pasiece, w zależnoœci od czynnika sprawczego, można ogólnie podzielić na: wirusowe, bakteryjne, grzybowe, wywoływane przez pierwotniaki i roztoczowe. Z chorób wirusowych należy wymienić chorobę woreczkowš czerwia i paraliż pszczół, z bakteryjnych zgnilec złoœliwy i kiœlicę a z grzybowych grzybicę wapiennš. Sš to oczywiœcie tylko niektóre choroby jednak należš do najczęœciej spotykanych. Na uwagę zasługujš również choroby wywoływane przez pierwotniaki (motylica wštrobowa) i roztocza (warroza). Wszystkie te choroby gdy sš nieleczone doprowadzajš do zamarcia niekiedy nawet całego roju.