Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana Henryka Smolarza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazaną przy piśmie z dnia 21 czerwca 2012 r., znak: SPS-023-5707/12, w sprawie wspierania sektora pszczelarskiego w Polsce uprzejmie informuję Panią Marszałek, co następuje.

Od roku 2004 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa, obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) – Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm. – oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 83, z późn. zm.).

Pierwszy program zrealizowano w latach 2004/05 – 2006/07 – budżet programu: 11,7 mln EUR.

Drugi program zrealizowano w latach 2007/08 – 2009/10 – budżet programu: 13,3 mln EUR.

Trzeci program realizowany w latach 2010/11 – 2012/13 – budżet programu 15,1 mln EUR.

Celem programów pszczelarskich jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich w Polsce, który to cel – zgodnie z art. 106 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 – jest realizowany w ramach następujących środków wsparcia:

I. pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i grup pszczelarzy,

II. zwalczanie warrozy,

III. racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,

IV. środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizykochemicznych właściwości miodu,

V. środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,

VI. współpraca z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.

Corocznie w realizacji programów uczestniczą pszczelarze posiadający łącznie ponad 1 mln rodzin pszczelich1), a głównymi pozycjami budżetowymi (65-90%) jest refundacja leków warrobójczych i refundacja zakupu pszczół. Walka z warrozą oraz refundacja zakupu pszczół – zdaniem organizacji pszczelarskich – wymagają najsilniejszego wsparcia, dlatego stanowią najwyższe pozycje budżetowe. Pomoc finansowa w ramach programów kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia są głównie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. O refundacje środków finansowych mogą się ubiegać: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy producentów rolnych w zakresie działalności pszczelarskiej oraz spółdzielnie pszczelarskie. Ponadto o refundacje środków finansowych w ramach VI środka wsparcia mogą ubiegać się również jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarską.

Programy pszczelarskie są opracowywane w ścisłej współpracy z organizacjami pszczelarskimi i organizacje te uczestniczą m.in. w:

– podziale środków budżetowych programów,

– ustalaniu pozycji kwalifikujących się do refundacji w poszczególnych środkach wsparcia,

– ustalaniu procentowej refundacji kosztów.

Na skutek działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od roku 2010 w ramach pomocy technicznej skierowanej do pszczelarzy i grup pszczelarzy w programie pszczelarskim przewidziano częściową refundację kosztów zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (europejska jednostka wielkości ekonomicznej)2), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Powyższe ograniczenie wynika z przepisu zawartego w akapicie drugim art. 106 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 oraz stanowiska Komisji Europejskiej przekazanego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 19 lutego 2010 r., znak: C4/LL/mm(2010)S/63326.

W latach 2010/11 – 2012/13, zgodnie z warunkami ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu: Wsparcie rynku produktów pszczelich opublikowanymi przez Agencję Rynku Rolnego, refundacji podlegają koszty:

– szkoleń, kursów i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%),

– zakupów leków warrobójczych (refundacja 100%), wsparcie mogą otrzymać pszczelarze bez wzglądu na ilość posiadanych rodzin pszczelich,

– zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej), wsparcie mogą otrzymać pszczelarze posiadający co najmniej 50 rodzin pszczelich,

– analiz właściwości fizykochemicznych oraz analizy pyłkowej miodu (refundacja 100%), wsparcie mogą otrzymać pszczelarze bez względu na ilość posiadanych rodzin pszczelich,

– zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi matkami (refundacja nie więcej niż 70% ceny jednostkowej), pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich,

– zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego: miodarek, odstojników, pras do wyrobu węży na własne potrzeby, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku oraz urządzeń do kremowania miodu (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej), ze wsparcia może korzystać pszczelarz, który jest posiadaczem co najmniej 20 rodzin pszczelich,

– zakupu sprzętu laboratoryjnego (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej).

Refundacji podlegają poniesione koszty netto (bez podatku VAT).

W związku z tym, że ˝Krajowy program wsparcia pszczelarstwa w Polsce˝ na lata 2010/11 – 2012/13 wygasa w dniu 31 października 2013 r., w czwartym kwartale roku 2012 ministerstwo planuje przystąpić do opracowywania krajowego programu wsparcia pszczelarstwa na lata 2013/14 – 2015/16. Podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie propozycje dotyczące programu będą szczegółowo analizowane, a prace będą odbywały się w ścisłej współpracy z organizacjami pszczelarskimi. Rolą ministerstwa będzie opracowanie programu najlepiej zaspokajającego potrzeby branży z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Od 2007 r. w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), którego strategicznym celem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego. Program obejmuje 23 działania skierowane do gospodarstw rolnych, jak i szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa.

Ponadto działaniem ukierunkowanym na wsparcie inwestycji związanych z działalnością rolniczą (w tym realizowanych w gospodarstwach pasiecznych) jest: Modernizacja gospodarstw rolnych. Na jego realizację w latach 2007-2013 przeznaczono ponad 8859 mln zł, przy czym środki te podzielone zostały na poszczególne województwa i udostępnione w kolejnych latach wdrażania PROW 2007-2013, tak aby umożliwić dostęp do środków jak największej liczbie beneficjentów. Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Adresowane jest do producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą. O pomoc w ramach ww. działania może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej oraz spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, jeżeli jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przy czym wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa powinna wynosić co najmniej równowartość 4 ESU.

Pomoc udzielana w ramach ww. działania polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji, przy czym maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 300 000 zł na jednego beneficjanta czy gospodarstwo. Jednocześnie beneficjenci zobowiązani są do spełnienia warunków określonych w programie, w tym m.in. do osiągnięcia i zachowania celu operacji oraz prowadzenia wspieranej działalności przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy w ramach ww. działania z instytucją wdrażającą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzoną produkcją rolną, a w szczególności:

1) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,

2) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

3) zakładanie lub modernizacja sadów i plantacji wieloletnich,

4) zakup, instalacja, budowa lub modernizacja elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej,

5) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy w ramach omawianego działania określone są w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.). Należy podkreślić, że zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc w ramach omawianego działania przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wymienionych w ww. rozporządzeniu (preferowane są operacje przyczyniające się do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie – GVA – realizowane przez osoby wspólnie ubiegające się o pomoc itp.). Pomoc udzielana jest producentom rolnym spełniającym warunki jej przyznania w ramach dostępnych środków.

Dotychczas odbyły się 3 nabory wniosków: w 2007 r., w 2009 r. oraz w 2011 r. W ramach wszystkich naborów wpłynęło blisko 78 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 11 038 mln zł, co znacznie przekracza ww. budżet działania. Jedynie w województwie podkarpackim zapotrzebowanie na pomoc w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych wynikające ze złożonych w styczniu 2011 r. wniosków było niższe niż przewidziana dla tego województwa pula środków, z tego względu w tym województwie planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania.

Mechanizm wspólnej polityki rolnej: Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych stwarza szansę na uzyskanie środków finansowych pozwalających przedsiębiorcom unijnym skuteczniej konkurować.

Unia Europejska za pomocą ww. mechanizmu współfinansuje działania informacyjne i promocyjne prowadzone na terenie państw Wspólnoty, a także na rynkach niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wspieranie kampanii, które dostarczają konsumentom wiedzę na temat walorów, specyficznych cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, a tym samym wpływają na wzrost ich sprzedaży.

Podstawę prawną ww. mechanizmu stanowią następujące akty prawne:

– rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich,

– rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich.

Organizacje branżowe mogą ubiegać się o refundacje do 80% kosztów poniesionych na realizowane w ramach ww. mechanizmu działania informacyjne i promocyjne (50% z budżetu UE i 30% z budżetu krajowego).

W ramach ww. mechanizmu, który administrowany jest przez Agencję Rynku Rolnego, wzorem lat ubiegłych, kiedy realizowany był przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych dwuletni program informacyjno-promocyjny dotyczący miodu o całkowitym budżecie ponad 683 tys. EUR (wkład budżetu KE to blisko 342 tys. EUR, wkład budżetu krajowego to prawic 205 tys. EUR, wkład własny organizacji proponującej to ponad 136 tys. EUR), dostępne są środki finansowe na działania promocyjne również w odniesieniu do sektora pszczelarskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.) płatności bezpośrednie przyznawane są w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, czyli m.in. do upraw polowych, chmielu, tytoniu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, owoców miękkich i pomidorów kierowanych do przetwórstwa.

W ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej nie stosuje się płatności bezpośrednich w sektorze pszczelarskim. Z tego też względu Polska również nie może wspierać upraw roślin miododajnyeh oraz produkcji pszczelarskiej w takiej formie.

Niemniej jednak przystępując do Unii Europejskiej, Polska podjęła decyzję o zastosowaniu uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich (SAPS), o którym mowa w art. 122 przywołanego rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Pozwala on na przyznawanie pomocy zryczałtowanej do hektara upraw (płatność obszarowa), a jej stawkę oblicza się poprzez podzielenie dostępnego wsparcia (koperty finansowej) przez powierzchnię użytków rolnych spełniających normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. System ten wspiera pośrednio sektory, które nigdy nie były objęte płatnościami bezpośrednimi w systemie standardowym, a więc również sektor pszczelarski.

Każdy rolnik utrzymujący rodziny pszczele może otrzymać pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jeżeli posiada grunty wykorzystywane rolniczo.

Do otrzymania jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogródki przydomowe oraz działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.

Mając na uwadze, iż pozostawienie rolników funkcjonujących na niektórych rynkach jedynie z podstawowym wsparciem w postaci jednolitej płatności obszarowej skutkowałoby istotnym pogorszeniem ich konkurencyjności w stosunku do producentów z krajów UE-15, w Polsce stosowane są także uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie. Jednakże to dodatkowe wsparcie z budżetu krajowego również nie może być przyznawane do sektorów, które nie są wspierane w ramach wspólnej polityki rolnej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie jest możliwe ustanowienie krajowej płatności uzupełniającej dedykowanej dla sektora pszczelarskiego.

Niemniej jednak uprawy niektórych roślin miododajnych, np. gryki zwyczajnej (jako zboża), nostrzyka białego i żółtego (jako rośliny motylkowatej drobnonasiennej), są objęte krajową płatnością uzupełniającą w sektorze I.

Ponadto w ramach wprowadzonego w 2010 r. wsparcia specjalnego do upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych dla rolników uprawiających takie gatunki roślin, jak np. koniczyna biała (która jest zaliczana do grupy roślin miododajnych), istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Jednocześnie w kraju realizowane są działania w ramach programu PROW 2007-2013. Jednym z działań jest program rolnośrodowiskowy, którego celem jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zachowanie różnorodności biologicznej na tych terenach, w tym m.in. pszczół. W ramach tego programu rolnik, dobrowolnie przyjmując zobowiązanie rolnośrodowiskowe, wybiera spośród 9 pakietów te, które może realizować w swoim gospodarstwie, o ile spełnia określone wymogi. I tak realizując pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne, rolnik otrzymuje płatność rolnośrodowiskową m.in. do uprawy roślin miododajnych (np. bodziszek iberyjski, chaber bławatek, dzięgiel leśny, krwawnica pospolita, mięta długolistna, pszczelnik mołdawski i wiele innych). Realizując pakiet 6: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, rolnik zobowiązuje się do wytwarzania materiału siewnego, m.in. uprawiając takie gatunki roślin, jak: np. komonica błotna, nostrzyk biały. Wymogi pakietów wchodzących w skład programu rolnośrodowiskowego polegają m.in. na ograniczeniu lub zakazie stosowania nawozów azotowych i środków ochrony roślin.

W związku z powyższym można stwierdzić, że płatności bezpośrednie oraz założenia i wymogi programu rolnośrodowiskowego są przyjazne dla utrzymywania dobrej kondycji pszczół i przyczyniają się do ochrony ich środowiska przyrodniczego.

Wiodącym ośrodkiem naukowym w zakresie pszczelnictwa jest Oddział Pszczelnictwa w Puławach, który jest oddziałem Instytutu Ogrodnictwa znajdującego się w Skierniewicach, działającego pod nadzorem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W oddziale tym istnieje kilka zakładów, które zajmują się różnorodną tematyką z zakresu pszczelnictwa, a każdy z nich swe badania ukierunkowuje na pszczelarstwo praktyczne. Jest to jedyna tego typu placówka naukowa w kraju. W oddziale prowadzi się badania z dziedziny hodowli i biologii pszczół, doskonalenia metod gospodarki pasiecznej oraz określania składu i właściwości wszystkich produktów wytwarzanych przez pszczoły (miód, pyłek, propolis, mleczko pszczele). Uzupełniającym kierunkiem działalności jest poznanie znaczenia pszczół i innych owadów jako zapylaczy roślin uprawnych oraz ich wychów na te potrzeby. Wszystkie prowadzone badania są ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby praktycznego pszczelarstwa i zapotrzebowanie na rozwiązywanie najważniejszych problemów przez polskich pszczelarzy. Corocznie zakład organizuje Naukową Konferencje Pszczelarską (w roku 2013 będzie to już 50. jej edycja), która ma na celu nie tylko wymianę myśli naukowej między pracownikami naukowymi zajmującymi się pszczelnictwem w kraju, ale też podzielenie się wiedzą z pszczelarzami praktykami, którzy licznie na te konferencje przyjeżdżają do Puław.

W zakresie oświaty zagadnienia dotyczące prowadzenia produkcji pszczelarskiej występują w podstawie programowej kształcenia dla zawodów pszczelarz i technik pszczelarz, dla których właściwym jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. W procesie kształcenia realizowane są m.in. treści obejmujące zakładanie oraz prowadzenie pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi, w tym również sprzedaż produktów rolniczych i pszczelarskich. Zarówno w ww. zawodach, jak i w innych zawodach związanych z produkcją rolniczą, np. rolnik, technik rolnik, ogrodnik, technik ogrodnik, technik turystyki wiejskiej, a także technik agrobiznesu, w podstawie programowej dla tych zawodów występuje tematyka dotycząca stosowania ekologicznych metod upraw roślin oraz prowadzenia produkcji rolniczej, zgodnie ze zwykłą dobrą praktyką rolniczą i zasadami wzajemnej zgodności. A zatem uczniowie są wyposażani w wiedzę i umiejętności do wykonywania zabiegów agrotechnicznych w produkcji roślinnej z zachowaniem bezpieczeństwa dla środowiska, w tym przestrzegania okresów prewencji i ochrony populacji pszczół.

Należy nadmienić, że małe jest zainteresowanie w szkołach kształceniem w zawodzie pszczelarz, natomiast za program kształcenia odpowiada wykładowca, który go potem wdraża.

Wsparcie sektora pszczelarstwa przez ośrodki doradztwa rolniczego prowadzone jest poprzez różnorodną działalność, w zależności od regionu, na którym dany ośrodek działa np.:

1. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje:

1) szkolenia specjalistyczne i informacyjne dla pszczelarzy, które stanowią ważną drogę do racjonalizacji, rozwoju i podniesienia poziomu życia właścicieli gospodarstw pasiecznych i ich rodzin,

2) pokazy, których efektem jest upowszechnianie nowoczesnych technologii produkcji, wdrażanie innowacyjności w gospodarstwach pasiecznych oraz pozyskiwanie produktów pszczelich wysokiej jakości,

3) wielkopolskie forum pszczelarzy jako masową formę upowszechniania wiedzy w pszczelarstwie,

4) porady indywidualne i konsultacje z zakresu pszczelarstwa dla pszczelarzy producentów i osób zainteresowanych pszczelarstwem.

Ponadto ośrodek prowadzi dydaktyczną pasiekę. W ramach działalności pasieki realizowane są następujące zadania:

– prace hodowlane, które zmierzają do polepszenia pogłowia genetycznego w pasiekach,

– działalność szkoleniowa – to wiele znaczący atut programu działania pasieki, w ramach którego bezpośrednio w pasiece organizowane są szkolenia, pokazy oraz zajęcia praktyczne z zakresu nowoczesnej gospodarki pasiecznej,

– działalność promocyjna pszczelarstwa – grupy odwiedzające ośrodek, młodzież szkolna, studenci, rolnicy i osoby zainteresowane pszczelarstwem bezpośrednio w pasiece mogą zapoznać się z produkcją pszczelarską oraz jej znaczeniem dla środowiska.

2. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prowadzi następujące działania:

l) organizacja w Częstochowie Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, w której uczestniczy 600 pszczelarzy z całej Polski (w dniu 6 grudnia 2012 r. będzie to już XVIII konferencja). Finansowane są również materiały konferencyjne, które wydawane są dla wszystkich uczestników;

2) organizacja w Częstochowie w pierwszą sobotę i niedzielę września targów pszczelarskich podczas Krajowej Wystawy Rolniczej i Dożynek Jasnogórskich – jest to promocja polskiego pszczelarstwa, produktów pszczelich, firm produkujących sprzęt pszczelarski, literatury. Uczestniczy 50 wystawców;

3) organizacja w Mikołowie (oddział ŚODR) w czerwcu Konferencji Pszczelarskiej podczas Dni Otwartych Drzwi. Promocja pszczelarstwa odbywa się tutaj również poprzez organizowanie stoisk wystawowych i kiermaszów podczas tej imprezy;

4) w październiku 2012 r. przygotowywana jest organizacja 2 szkoleń w Częstochowie i Mikołowie w ramach planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich, sekretariatu regionalnego;

5) specjaliści ŚODR uczestniczą również w szkoleniach realizowanych w kołach pszczelarzy oraz organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami pszczelarskimi;

6) prowadzone są notowania cen miodu w Częstochowie (w 5 sklepach i na 5 targowiskach) – temat rozpoczęty był w 1996 r. we współpracy z pracownią ekonomiki w Skierniewicach.

Na bieżąco odbywa się współpraca z Oddziałem Pszczelnictwa w Puławach, a także Polskim Związkiem Pszczelarskim oraz terenowymi kołami pszczelarzy.

Zadania z zakresu sektora pszczelarskiego podejmowane są przez większość ośrodków doradztwa rolniczego, w tym również Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, czy Lubelski ODR w Kalsku.

Należy podkreślić, że wspomniane powyżej działania ośrodków doradztwa rolniczego finansowane są w ramach zadań ustawowych z dotacji celowych budżetu państwa, także pszczelarze otrzymują doradztwo bezpłatnie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Bogdan Dombrowski

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.


1) Organizacje pszczelarskie wnioskujące o środki finansowe na walkę z warrozą w sezonie 2011/12 zadeklarowały posiadanie l 055 682 rodzin pszczelich (stan na dzień 30 września 2011 r.). Osoby składające projekt oświadczają m.in., że informacje zawarte we wniosku oraz w jego załącznikach są prawdziwe, zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

2) Mając na uwadze art. 106 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r., pomoc może być dostępna dla pszczelarzy, którzy nie kwalifikują się do wsparcia finansowego na modernizację gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opracowanego m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Reklamy

About lsajdak

Pszczelarsto to moja pasja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s